زیرساخت
موضوعات داغ

اثرات بکارگیری ربات‌ها در کشاورزی

کشــاورزی محــل توســعه فناوری‌هــای جدیــد و حــوزه‌های کلیــدی بــرای کاربــرد فناوری‌هــای توســعه یافتــه در ســایر زمینه‌هــا اســت. پــس جــای تعجــب نیســت کــه بســیاری از متفکــران بــر ایــن باورنــد کــه پیشــرفت در علــم و مهندســی رباتیــک ممکــن اســت بــه زودی چهــره کشــاورزی را تغییــر دهــد.

این گزارش را در لینک زیر بخوانید.

ربات ها در کشاورزی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا