امنیت
موضوعات داغ

اسـتراتژی امنیت سایبری 2020 استرالیا

اســترالیایی ها بــه درســتی از فرصت هــای دنیــای دیجیتــال اســتفاده می کننــد. بــا ایــن حــال، بــا افزایــش فرصت هــا، تهدیــدات ســایبری نیــز افزایــش می‌یابــد. فعــالان مجهــز و تحــت حمایــت پایــدار دولــت، زیرسـاخت های مهـم را هـدف قـرار داده و مالکیـت معنـوی استرالیا را می دزدند.

پژوهشگاه فضای مجازی در سلسه گزارش های خود با عنوان گزارش سریع، استراتژی امنیت سایبری 2020 استرالیا را منتشر کرده است.

این گزارش را از فایل زیر دانلود کنید.

امنیت سایبری استرالیا

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا