امنیت
موضوعات داغ

اســتراتژی ملی برای محافظت سوئیس دربرابر خطرات سایبری

گزارش سریع 44 با عنوان «اســتراتژی ملی برای محافظت سوئیس دربرابر خطرات سایبری» منتشر شد.

اسـتراتژی ملـی بـرای حفاظـت از سـوئیس در برابـر خطـرات سـایبری (NCS) نحـوه دسـتیابی بـه ایـن اهـداف را تا سـال 2022 مشـخص می کند. ایـن راهبـرد بـر پایـه اولیـن اسـتراتژی ملـی اجرایی بیـن سـال های 2012 تا 2017 می باشـد و بیشـتر در راسـتای آسیب پذیری های سـوئیس، موقعیت به شـدت تهدیدآمیـز و تغییریافتـه از سـال 2012 و توسـعه قابـل پیش بینی در آینده ایجاد شـده و سـپس بـا اقدامات بیشـتری تکمیل شد.

این گزارش را از فایل زیر دانلود کنید.

سوئیس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا