زیرساخت
موضوعات داغ

نگاهی به کتاب « فلسفه فضای مجازی» و چرایی انتشار آن

کتاب « فلسفه فضای مجازی » با محوریت فرهنگ، رسانه و فضای مجازی به قلم سید سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط انتشارات امیرکبیر در سال ۱۳۹۶ منتشر شده است.

فضای مجازی با ماهیتی متفاوت از فضای فیزیکی، ظرفیتی پویا، جهانی و اثرگذار به آن بخشیده است. فضای مجازی از یک ماهیت عددی، تعاملی، هایپرلینک و غیرمرکزی و در عین حال متعلق به فضایی است که همه جا حاضر و منعطف نسبت به تغییر متمایل به بی نهایت است. با چنین رویکردی به فضای مجازی این کتاب تلاشی برای ارائه تصویری فلسفی و هستی شناختی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فلسفه هوش مصنوعی، رایانه و اطلاعات است. در این کتاب می توان با خصوصیات ماهیتی و ذاتی فضای مجازی آشنا شد و الگوی متفاوتی از درک فضای مجازی بر بستر پارادایم دوفضایی شدن را دریافت نمود.

کتاب فلسفه فضای مجازی در 7 فصل شامل مقدمه، پنج فصل اصلی و نتیجه گیری تهیه شده است. در مقدمه مباحثی پایه پیرامون فضای مجازی از دیدگاه هستی شناختی، فلسفی و معرفت شناختی مطرح شده است. در این فصل، کلیاتی از هستی شناسی فضای مجازی، فلسفه فضای مجازی و معرفت شناسی فضای مجازی مورد تحلیل و کنکاش قرار گرفته است.

فصل اول کتاب مبانی فلسفی فناوری فضای مجازی را مورد توجه قرار داده است. این فصل پس از مفهوم شناسی فناوری و فلسفه فناوری، به بررسی رویکردهای مکاتب فلسفی قاره ای و تحلیلی به فناوری پرداخته شده است. در بخش بعدی این فصل مؤلف به گونه شناسی رویکردهای نظری به فناوری توجه کرده است که در آن به تشریح و تبیین پنج رویکرد ابزارگرایانه، رویکرد جبرگرایانه، رویکرد قائم به ذات، رویکرد انتقادی و رویکرد ساخت گرایانه اجتماعی به فناوری پرداخته است.

فصل دوم کتاب، به بررسی عناصر پایه ای فلسفه فضای مجازی پرداخته است. در این فصل، هوش مصنوعی، رایانش، اطلاعات و رایانه به مثابه عناصر اساسی فلسفه فضای مجازی مورد توجه قرار گرفتنه اند و فلسفه این عناصر و رویکردهای فلسفی به آنها و همچنین مباحث شکل گرفته حول این عناصر تحلیل شده اند.

فصل سوم کتاب فلسفه فضای مجازی، به هستی شناسی فضای مجازی و بررسی عناصر و مؤلفه های آن پرداخته است. در این فصل پس از مقدماتی درباره چیستی هستی شناسی فضای مجازی، به خصوصیات ذاتی و مفاهیم ماهوی فضای مجازی توجه شده است. یکی از مهمترین بخش های این کتاب در این فصل مطرح شده است که با رویکرد هستی شناختی سه مفهوم مجازی گرایی، مجازی بودگی و مجازی سازی تحلیل شده است. از سوی دیگر مختصات ذاتی فضای مجازی در دو سطح کلان و خرد نیز با رویکردی هستی شناسانه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم این کتاب با رویکردی تجویزی به بایسته های فلسفه فضای مجازی پرداخته است. مؤلف تلاش کرده است تا با منطق فضای مجازی، نگاهی فلسفی به فضای مجازی داشته باشد. از سوی دیگر فلسفه مطلوب فضای مجازی با تبیین بایسته های فضای مجازی را مورد توجه قرار داده است. مؤلف در پاسخ به این سوال که «فلسفه فضای مجازی چه باید باشد؟» کوشیده است تا بایسته های زیرساختی، بایسته های نهادی و ظرفیتی و بایسته های فرآیندی و محتوایی مطلوب فضای مجازی را تبیین نماید.

آخرین فصل کتاب تبیین نگاه و نظریه مؤلف نسبت به فضای مجازی است؛ دوفضایی شدن ها. مؤلف این نگاه و نظریه را به مثابه رویکردی ارزش گرا و بومی معرفی کرده است.

فصل پنجم کتاب در تبیین ریشه های فلسفی این نگاه، دوگانه های عینی – ذهنی، نمایی-بازنمایی و واقعی-مجازی را مورد تحلیل و تبیین قرار داده است. در واقع دوگانه های عینی-ذهنی، نمایی-بازنمایی و واقعی-مجازی در راستای تحلیل ریشه شناختی و فلسفی فضای مجازی از دیدگاه دوفضایی شدن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

آخرین فصل یعنی نتیجه گیری، به تبیین ارتباط مفهومی مطالب مطرح در متن پرداخته و تلاش کرده است پارادایم دوفضایی شدن ها را به مثابه مبنای معرفتی نظام فضای مجازی تبیین کند.

از دیدگاه مؤلف فلسفه فضای مجازی در پی شناسایی منطق فهم فضای مجازی و یافتن منطق ریاضی و تحلیل درک این فضاست و بر این اساس که ماهیتی رایانشی دارد و ناظر بر محیطی عددی است، می توان گفت فلسفه فضای مجازی انشعابی از فلسفه تحلیلی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا