اقتصاد دیجیتال
موضوعات داغ

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١۴٠٠ منتشر شد

اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ (ﺑﻪ‌روزﺗﺮﯾﻦ) آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻮزه ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮان ١۴٠٠، دارای وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ‌ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

روﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری، ﺧﺮوج و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی و اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی، روﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﺧﺮوج و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ روی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی آﻣﺎری و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﮐﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی اﺟﺒﺎری و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

این گزارش را از فایل زیر دانلود کنید.

IMO-1400-Engare.net_

بهرام صلواتي مدیر رصدخانه مهاجرت ایران به تازگی در گفتگو با جمعي از فعالين اكوسيستم استارتاپ كشور در كلاب‌هاوس رصدخانه مهاجرت ايران گفت: «ايران در جديدترين گزارش شاخص GTCI ( شاخص رقابت‌پذيري جهاني) در ميان 134 كشور در سال 2021، جايگاه صدم در را دارد. علاوه بر اين ما در زيرشاخص توانمندپذيري نيروي انساني نيز در رتبة 116 و در زيرشاخص جذب نيروي انساني در رتبة 133 قرار داريم. تمام اين عددها به اين معني است كه كشور ما در شاخص‌هاي جذب و نگهداشت نيروي انساني، كشور رقابت‌پذيري نيست».

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا