اینترنت اشیاء
موضوعات داغ

گزارش «نقش فناوری بلاکچین در دستیابی به IoT سبز» منتشر شد

گزارش عصر فضای مجازی ۱۰۷ با عنوان « نقش فناوری بلاکچین در دستیابی به IoT سبز » منتشر شد.

در دهه هــای اخیــر، افزایــش چشــمگیر فعالیت هــای صنعتــی در جهــان منجـر بـه افزایـش قابـل توجـه اسـتفاده از منابـع انـرژی به خصـوص سـوخت های فســیلی شــده اســت. بعــلاوه پیشــرفت فنــاوری خــود بــا افزایــش میــزان انتشـار کربـن و دمـا، گـرم شـدن جهانـی هـوای کـره زمیـن را افزایـش داده اســت.

افزایــش قابل توجــه در مصــرف انــرژی ناشــی از تکنولــوژی اینترنــت اشــیاء، چالش هــای جدیــدی را بــه همــراه داشــته کــه تمرکــز محققــان را بـه سـمت ایجـاد یـک اکوسیسـتم IoT سـازگار بـا محیط زیسـت معطـوف کـرده است.

این گزارش را از فایل زیر دانلود کنید.

16603749041893mf5ntb8logek02kct71cnmf77 (1)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا